Kallelse till Håtö Seglarsällskaps årsmöte 2020

Håtö Seglarsällskap kallar till årsmöte.

Tid: söndag den 28 juni 2020 kl. 16.15. Plats: HSS-boden, Håtö

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning för 2019
9. Revisorns berättelse för 2019
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
a. Ordförande (1 år)
b. 2 Ledamöter (2 år)
c. 2 Suppleanter (1 år)
13. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
14. Val av valberedning inkl. sammankallande (1 år)
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas

Övriga årsmöteshandlingar återfinns på medlemssidan på www.hatoseglarskola.se

Håtö Seglarsällskaps styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna!