Håtö Cup

I vanlig ordning går Håtö Cup av stapeln lördag v. 28,  11 Juli. Ni hittar all info under Håtö Cup fliken ovan! Vi ses på startlinjen! 

Kallelse till Håtö Seglarsällskaps årsmöte 2020

Håtö Seglarsällskap kallar till årsmöte.

Tid: söndag den 28 juni 2020 kl. 16.15. Plats: HSS-boden, Håtö

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning för 2019
9. Revisorns berättelse för 2019
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
a. Ordförande (1 år)
b. 2 Ledamöter (2 år)
c. 2 Suppleanter (1 år)
13. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
14. Val av valberedning inkl. sammankallande (1 år)
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas

Övriga årsmöteshandlingar återfinns på medlemssidan på www.hatoseglarskola.se

Håtö Seglarsällskaps styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Information om sommarens läger med anledning av COVID-19

Hej!

Med anledning av COVID-19 och rådande omständigheter vill Håtö Seglarsällskaps styrelse gå ut med nedanstående information inför seglarskolan 2020. 

Vi avser i nuläget att genomföra lägerveckorna med vissa förändringar. Sommarens lägerveckor betyder mycket för barn såväl som instruktörer och vi ser en poäng i att alla får komma ut och röra sig och göra “normala” saker när mycket annat förändras. För allas säkerhet kommer vi att vidta skäliga åtgärder. Lägercheferna kommer gå igenom vad som gäller mer i detalj vid uppropet på respektive veckas första dag.

Vi förstår att det givet den pågående situationen finns orsaker till att barn inte har möjlighet att delta, till exempel reserestriktioner, riskfaktorer hos deltagare eller familj och närstående. På grund av detta ger vi alla anmälda till lägret möjlighet att få hela lägeravgiften (1600 kr per deltagare) återbetald om avbokning sker senast 31a maj. Efter den 31a maj gäller vanliga villkor, det vill säga att anmälan är bindande. Lägercheferna förbehåller sig även rätten att, för allas säkerhet, under lägerveckorna bestämma att lägerdeltagare inte får närvara om de bedömer att denne uppvisar sjukdomssymptom samt att genomföra andra förändringar.

Om situationen förvärras och styrelsen beslutar att ställa in sommarens seglarskola betalar vi givetvis tillbaka samtliga lägeravgifter (1600 kr per deltagare).

Vi hoppas att vi ses i sommar,

Seglarskolecheferna och Styrelsen för Håtö Seglarsällskap

Betalningsbekräftelse!

Hej alla segelsugna! 

Alla som har betalat in avgiften för lägret senast den 31 Mars ska nu ha fått betalningsbekräftelse och lägerinfo samt kallelse till årsmöte!

Ta hand om er och glöm inte tvätta händerna!

Med anledning av COVID-19

Angående sommarens läger och COVID-19 så följer styrelsen och seglarskolecheferna situationen inför planeringen av sommarens läger. I nuläget är inga beslut om ändringar fattade. Eventuella förändringar kommer publiceras här