Inbjudan Håtö cup 2022 (text)

Varmt välkomna till 2022-års upplaga av kappseglingen Håtö Cup!


Tävlingen går av stapeln lördagen den 16:de juli runt öarna Munkarna, med start
utanför Haget. Tävlande sker i optimistklass eller SRS-klass, där optimistklassen
startar 12:00 och SRS-klassen 12:10. Startavgiften för optimistklassen är 40
kr/båt och för SRS-klassen 80 kr/båt.


Anmälan görs lättast genom att swisha startavgiften till Ninni (076-027 64 43)
senast 11:45 samma dag. Ange båttyp, eventuella segelnummer, huruvida
undanvindssegel används, lagnamn och besättningsmedlemmar i meddelandet.
Om teckenutrymmet inte är tillräckligt skickas kompletterande uppgifter till
Ninni via SMS. Anmälan med kontant betalning kan göras vid startbåten mellan
11:30 och 11:45, alternativt vid seglarskolan där funktionär finns på plats mellan
9:30 och 11:00.


Seglarskolan lånar ut sina båtar till tävlingen, kontakta Petra (070-354 45 83)
eller Viktor (076-871 81 22) för bokning. Utöver detta är Håtö Cup en tävling
fristående från seglarskolan.


Prisutdelning sker på seglarskoleberget 18:00 samma kväll.


Vid frågor, tveka inte att höra av er!
Ninni Bredberg: 076-027 64 43
Niklas Bredberg: 073-105 88 45Startsignaler
1 lång tut*:10 min till start (optimister)
2 korta tut: 5 min till start (optimister)
1 kort tut: 1 min till start (optimister)
1 lång tut: start (optimister), 10 min till
start (SRS-klass)
2 korta tut: 5 min till start (SRS-klass)
1 kort tut: 1 min till start (SRS-klass)
1 lång tut: start (SRS-klass)
*Den första signalen avges 10 minuter innan optimiststarten,
alltså ca 11:50. Skulle förseningar uppstå är det tiden från
första signalen som anger faktisk start, inte klockslag.

Bansträckning och regler
– Optimistklassen seglar 2 1/4 varv och SRS-klassen seglar 3 1/4 varv runt
banan. Vid dåliga vindförhållanden kan banan komma att kortas av med ett
varv, detta kan förmedlas före start eller under tävling.
– Alla fyra bojar måste rundas varje varv, se karta (bojarnas placering är
ungefärlig). Vidrörs boj vid rundning ska båten, ur vägen för andra
deltagare, genomföra ett 360°-straffvarv (ett slag och en gipp), innan den
fortsätter runt banan.
– Starten sker mellan två röda bojar, och mål mellan rundningsboj och målboj
efter att den inledande raksträckan seglats en extra gång (se karta).
– Från optimistklassens 10-minuterssignal får inte startlinjen passeras innan
respektive start.
– Åskådarbåtar välkomnas men ombeds att hålla sig ur vägen för tävlande.
– I övrigt tillämpas väjningsregler på sjön och ett sportsligt uppträdande.

HSS bjuder in till årsmöte

Kallelse till Håtö Seglarsällskaps årsmöte 2022

Håtö Seglarsällskap kallar till årsmöte. Tid: söndag den 3 juli 2022 kl. 16.15. Plats: HSS-boden, Håtö.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning för 2021
 9. Revisorns berättelse för 2021
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  1. Ordförande (1 år)
  2. 2 Ledamöter (2 år)
  3. 2 Suppleanter (1 år)
 13. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
 14. Val av valberedning inkl. sammankallande (1 år)
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Håtö Seglarsällskaps styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna!

Information om betalning för seglarskolan

Alla som har en bekräftad plats på sommarens seglarskoleveckor ska under helgen ha fått ett informationsmejl angående betalningen. Hör av er om ni inte har fått mejlet eller om ni undrar någonting till kontakt@hatoseglarskola.se