Kallelse till Håtö Seglarsällskaps årsmöte 2021

Kallelse till Håtö Seglarsällskaps årsmöte 2021

Håtö Seglarsällskap kallar till årsmöte. Tid: söndag den 11 juli 2021 kl. 16.15. Plats: HSS-boden, Håtö

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning för 2020
 9. Revisorns berättelse för 2020
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  1. Ordförande (1 år) 
  2. 2 Ledamöter (2 år) 
  3. 2 Suppleanter (1 år)
 13. Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)
 14. Val av valberedning inkl. sammankallande (1 år)
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Håtö Seglarsällskaps styrelse önskar alla medlemmar varmt välkomna!